جنگ و رسانه

جنگ و رسانه

با توجه به ضرورت و اهمیت رابطة جنگ و رسانه و نقش نبرد رسانه‌ای در تحولات پر شتاب جهان امروز، اين کتاب تصمیم‌سازان، سیاست‌گذاران و عموم پژوهشگران عرصة رسانه را با تازه‌ترین دیدگاه‌ها و رویکردهای نوین در خصوص شناخت ظرفیت‌های رابطة جنگ و رسانه آشنا كند.

جزییات بیشتر

انديشه سازان نور

49 قلم موجودی

250,000 ریال

عنوان
پيشگفتار    
يادداشت مترجم    
مقدمه    
فصل اول: تصويرها    
مقدمه   
1. عكس و موج   
2. رسانگي    
3. پيدايش    
4. اعدام صدام حسين   
نتيجه‌گيري    
فصل دوم: تأثر    
مقدمه   
1. چرا ارزش‌هاي خبري موجب به حذف برخي گزارش‌ها از گيرنده‌ها مي‌شود؟    
2. بررسي ارتباط بيننده با افراد درگير در ماجرا   
3. رسانه چطور سبب ايجاد يا محدوديت تأثر مي‌شود؟    
ـ بستة 3 ـ 1    
 نجات پناه‌جويان افريقايي: منظره‌اي نفس‌گير    
 خشكسالي در آرژانتين: شمايي از قحطي‌زدگي    
 سنگسار در نيجريه: نمادي غيرانساني    
نتيجه‌گيري    
فصل سوم: شاهد عيني    
مقدمه    
1. بازنمايي و حقيقت جنگ    
2. مشاهده    
الف) شاهد عيني در نقش خبرنگار    
ب) شاهد عيني در نقش مستندساز    
ج) شاهد عيني در نقش سرباز    
د) شاهدان عيني در نقش كاركنان سازمان‌هاي غيردولتي    
ه‍) شاهد عيني در نقش مخاطب    
نتيجه‌گيري    
فصل چهارم: نسل‌كشي    
مقدمه    
1. پيش‌رسانه‌اي شدن و هولوكاست    
2. الگوهاي رسانه‌اي    
3. تصاويري از اردوگاه كار اجباري در ترونوپوليه    
4. ملاحظات اخلاقي در باب تصاوير    
5. پيدايش    
فصل پنجم: حافظه    
1. تكثير رسانه و حافظه    
2. دومين موج حافظه    
3. رسانه و خاطرة هولوكاست    
4. از مشاهده تا خاطرات مجسم   
5. سومين موج حافظه   
فصل ششم: بردارها    
مقدمه    
1. بردارها و جهاني ‌شدن    
تكثيرشدگي دولت‌ها، مرزها و مردم    
2. بردارهاي كنترل‌كننده    
الف) ديپلماسي عمومي پس از 11 سپتامبر    
ب) انگليسي در تمام افق‌ها    
ج) سنتكام    
د) جنگ يوتيوب    
3. بردارهاي نوپديد   
نمونه اول: نامة سرگشادة احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، به بوش، رئيس‌جمهور وقت امريكا    
نمونه دوم: تصاوير كوين سايتز از حادثة فلوجه    
نمونة سوم: جسد دنيل پرل    
نمونة چهارم: افراط‌گرايي‌هاي حاصل از خشم ناشي از حوادث غزه    
نتيجه‌گيري    
فصل هفتم: افراط‌گرايي    
مقدمه    
1. رسانه‌اي شدن افراطي‌گري    
2. روابط تكثيرشونده بين علت و معلوم    
3. ترديد سياست‌گذاران سبب بروز شرايط فراامنيتي مي‌شود    
نتيجه‌گيري    
فصل هشتم: مشروعيت    
مقدمه    
1. قدرت بازنمايي‌ها    
2. محورهاي بازنمايي جنگ تكثيرشونده    
الف) مرگ توجيه‌پذير ـ مرگ توجيه‌ناپذير    
ب) اطمينان ـ خطر    
ج) روال عادي ـ استثنا    
د) ما ـ آنها    
ه‍) رويكردي وراي تقسيم‌بندي ما در برابر آنها    
3. ترجمه و مشروعيت    
نمونه‌هايي از بازتاب‌ پيام الظواهري در رسانه‌ها    
نتيجه‌گيري    
فصل نهم: روش‌ها    
مقدمه   
1. شناخت تأثيرات در فضايي مملو از رسانه‌ها    
2. چگونگي تحليل عملكرد رسانه‌ها    
3. چگونگي تحليل پيوندهاي پراكنده    
نتيجه‌گيري    
فهرست منابع    
واژه‌نامه    کلمات کلیدی

جنگ,رسانه,تبليغ,صلح

هنوز نظری ارسال نشده است.